Voorwaarden

GEDEPONEERD BIJ DE K.V.K. TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 73428809.

DOOR HET GEVEN VAN EEN OPDRACHT WORDEN DE CLIENTEN GEACHT MET DE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN AKKOORD TE ZIJN GEGAAN.

A.LEVERING GESCHIEDT TEGEN CONTANTE BETALING TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS BEDONGEN.

B.BIJ BETALING NA DE VERVALDAG IS DE OPDRACHTGEVER TERZAKE VAN KREDIETBEPERKING VERSCHULDIGD EEN BEDRAG VAN 3% VAN HET FACTUURBEDRAG (EXCL. B.T.W.).

C.BOVENDIEN IS DE OPRACHTGEVER BIJ NIET TIJDIGE BETALING 1 MAAND NA DE VERVALDAG EEN RENTE VAN 1,5% PER MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND VERSCHULDIGD, BEREKEND OVER HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VANAF 1 MAAND NA DE VERVALDAG TOT DE DAG VAN BETALING.

D.GESCHIEDT LEVERING IN GEDEELTEN, DAN IS DE LEVERANCIER GERECHTIGD IEDER GEDEELTE AFZONDERLIJK TE FACTUREREN.

E.IN GEVAL VAN NIET OF NIET TIJDIGE VOLDOENING VAN ENIGE VOOR DE OPDRACHTGEVER UIT DE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING, IN GEVAL DEZE SURCEANCE VAN BETALING AANVRAAGT, IN STAAT VAN FAILLISSEMENT WORDT VERKLAARD OF BESLUIT TOT LIQUIDATIE VAN ZIJN/HAAR ZAAK, DAN WEL TE ZIJNEN LASTE BESLAG WORDT GELEGD, IS ELKE VORDERING VAN DE LEVERANCIER OP DE OPDRACHTGEVER IN HAAR GEHEEL OPEISBAAR.

F.INDIEN EN ZODRA DE LEVERANCIER, OM BETALING VAN ZIJN VORDERING OP DE OPDRACHTGEVER TE VERKRIJGEN, DEZE TOT BETALING HEEFT AANGEMAAND, IS DE OPDRACHTGEVER DOOR HET ENKELE FEIT VAN DEZE AANMANING ADMINISTRATIE- EN INCASSOKOSTEN VERSCHULDIGD; DEZE INCASSOKOSTEN BELOPEN EEN BEDRAG GELIJK 15% VAN DE VORDERING ZO DEZE EEN BEDRAG VAN €.5000,- NIET TE BOVEN GAAT, EN 10% VAN DE VORDERING BIJ EEN BEDRAG BOVEN €.5000,- ONVERMINDERD DE VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER TOT BETALING VAN DE KOSTEN VAN DE EVENTUELE RECHTSMAATREGELEN.