Voorwaarden

GEDEPONEERD BIJ DE K.V.K. TE DORDRECHT ONDER NUMMER 23051843
DOOR HET GEVEN VAN EEN OPDRACHT WORDEN DE CLIENTEN GEACHT MET DE LEVERINGS-
EN BETALINGSVOORWAARDEN AKKOORD TE ZIJN GEGAAN.

A.LEVERING GESCHIEDT TEGEN KONTANTE BETALING TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS BEDONGEN.

B.BIJ BETALING NA DE VERVALDAG IS DE OPDRACHTGEVER TERZAKE VAN KREDIETBEPERKING
VERSCHULDIGD EEN BEDRAG VAN 3% VAN HET FAKTUURBEDRAG (EXCL.B.T.W.)

C.BOVENDIEN IS DE OPRACHTGEVER BIJ NIET TIJDIGE BETALING 1 MAAND NA DE VERVALDAG
VERSCHULDIGD EEN RENTE VAN 1,5% PER MAAND OF GEDEELTE VAN EEN MAAND,BEREKEND OVER
HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VANAF 1 MAAND NA DE VERVALDAG TOT DE DAG VAN BETALING.

D.GESCHIEDT LEVERING IN GEDEELTEN, DAN IS DE LEVERANCIER GERECHTIGD IEDER GEDEELTE
AFZONDERLIJK TE FAKTUREREN.

E.IN GEVAL VAN NIET OF NIET TIJDIGE VOLDOENING VAN ENIGE VOOR DE OPDRACHTGEVER UIT
DE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING,IN GEVAL DEZE SUREANCE VAN BETALING
AANVRAAGT,IN STAAT VAN FAILLISSEMENT WORDT VERKLAARD OF BESLUIT TOT LIQUIDATIE VAN
ZIJN ZAAK,DAN WEL TE ZIJNEN LASTE BESLAG WORDT GELEGD,IS ELKE VORDERING VAN DE LEVERANCIER
OP DE OPDRACHTGEVER IN HAAR GEHEEL OPEISBAAR.

F.INDIEN EN ZODRA DE LEVERANCIER,OM BETALING VAN ZIJN VORDERING OP DE OPDRACHTGEVER TE
VERKRIJGEN,DEZE TOT BETALING HEEFT AANGEMAAND,IS DE OPDRACHTGEVER DOOR HET ENKELE FIET
VAN DEZE AANMANING ADMINISTRATIE- EN INKASSOKOSTEN VERSCHULDIGD;DEZE INKASSOKOSTEN
BELOPEN EEN BEDRAG GELIJK 15% VAN DE VORDERING ZO DEZE EEN BEDRAG VAN €.5000,- NIET TE
BOVEN GAAT, EN 10% VAN DE VORDERING BIJ EEN BEDRAG BOVEN EEN BEDRAG VAN €.5000,- ONVERMINDERD
DE VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER TOT BETALING VAN DE KOSTEN VAN DE EVENTUELE RECHTSMAATREGELEN.